تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - مقاله نویسی« سوادآموزی اولیاء»:
برای توسعه فضای مشارکت عمومی واستفاده ازنظرات وتجربیات افرادصاحب نظرواندیشه، مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان سوادآموزی اولیاءدرتمامی استان ها اجرا می شود.

ازعلاقه مندان دعوت به عمل می آیدتامقاله ی خودرابادرنظرگرفتن شرایط ومحورهای ذیل به نشانی تهران خیابان دکترفاطمی جنب بیمه ایران سازمان نهضت سوادآموزی،مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان ارسال نمایند.به هفت نفرازبرگزیدگان ،جوایز ارزنده ای اهداءخواهدشد.

محورهای موضوعی:

1-تأثیرسواداولیاء در رونق اشتغال ومحیط کار فرزندان.

2-نقش سواداولیاءدرارتقای فرهنگ جامعه وحقوق شهروندی.

3-تأثیرسواداولیاء درتربیت فرزندان.

4-نقش سوادآموزی درایجادتقویت اعتمادبه نفس فرزندان.

5-اثرسواداولیاءدرکیفیت زندگی فرزندان.

6-رابطه ی سواد والدین بابزهکاری فرزندان.

7-کارکردباسوادی اولیاءدرفرایندآموزش دانش آموزان.

8-باسوادی اولیاء وفرزندپروری ثمربخش.

9-رابطه ی سطح سواد والدین وافت تحصیلی دانش آموزان.

10-باسوادی والدین وکیفیت آموزش دانش آموزان.

11-کارکردباسوادی اولیاء درمهارت های اجتماعی دانش آموزان.

12-تأثیرباسوادی اولیاء در کارکرد واحدهای آموزشی.


توضیحات:


مقاله حداکثر10 صفحه A4  دربرنامه ی WORD  وقلم زر فونت 12 تایپ شده ارسال گردد.

مقاله تاکنون درجایی دیگرارایه نشده ونشریه ای به چاپ نرسیده باشد.مسئولیّت صحت مطالب برعهده نویسنده است.

مقاله دربرگیرنده ی چارچوب یک مقاله علمی باشد.

شامل عنوان-چکیده-مقدمه-بیان مسئله-ضرورت روش تحقیق-ابزاراندازه گیری یافته ها-بحث ونتیجه گیری ومنابع باشد.

همراه مقالات ترجمه شده ، متن اصلی نیز ارسال شود.

کاربرگ مشخصات مولف تکمیل وبه همراه مقاله ارسال گردد.

درصورتی که مقاله ها حاصل همکاری چندنفرباشد، ذکراسامی همکاران ضروری است ونویسنده اصل مقاله،بایدکاربرگ مربوطه راتکمیل وارسال نماید.

مهلت ارسال: تا تاریخ 93/10/1 

پس از دریافت مقالات ،کمیته علمی نسبت به بررسی ، اقدام ومقالات برتروبرگزیده را انتخاب و بانویسندگان مقالات برگزیده جهت دریافت جوایز هماهنگی به عمل خواهدآمد.


تاریخ : 1393/09/17 | 07:02 ب.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی