تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - عفاف وحجاب ازکتاب دوره انتقال:
یکی ازدستورهای بسیار ارزشمنداسلام ، رعایت حجاب است.حجاب نقش مهمّی درسلامت روحی انسان وجامعه دارد؛زیرا رعایت حجاب موجب می شود تا انسان به سعادت برسد.

درجامعه ای که حجاب رعایت نمی شود؛ زمینه ی فساد و بی بندوباری برای افرادبه خصوص جوانان فراهم می شود.خداوندبرای جلوگیری ازفساد،به رعایت حجاب فرمان داده است تاجایی که هفت سوره ی قرآن به آن پرداخته است.

 درقرآن آمده است:
وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ... (آیه ی 31 سوره نور)
و اطراف روسری های خودرابرسینه بیفکنید(تاگردن و سینه با آن پوشانده شود)وزینت خود راجز آن مقدارکه نمایان است آشکارننمایند.


پوشش وحجاب دربین زنان

پوشش زن دراسلام این است که درمعاشرت بامردان نامحرم،بدن وموی خودرابپوشاندوبه خودنمایی نپردازد.این مسئله درآیات قرآن آمده است ودررساله های مراجع تقلیدبیان شده است.

دراسلام، حجاب به معنی پرده نشینی نیست وزنان می توانند بارعایت حجاب درجامعه حضورفعّال داشته باشند.برای نمونه زنان با ایمانی رامی بینیم که بارعایت حجاب نماینده ی مجلس ، معلّم آموزش وپرورش ،استاد دانشگاه هستندویادربیمارستان ها و ادارات خدمت می کنند.

زنان مسلمان باپیروی از حضرت فاطمه ی زهرا (س) بارعایت حجاب خارچشم دشمنان اسلام می شوند؛زیرادشمنان اسلام تلاش می کنندبابی حجابی وبی بندوباری ، جامعه ی اسلامی رابه فسادبکشانندتابتوانندبه مقاصدشان برسند.

پیامبرگرامی ماحضرت محمّد(ص) می فرمایند:

عفّت ، زینت زنان است.

زن با ایمانی که حجاب خودرا رعایت می کند، دعای پیامبر(ص)درحقّ او اجابت می شود.آن حضرت می فرماید: خداوندا ! زنانی که خود راپوشیده نگاه می دارند ، مشمول رحمت و غفران خود بگردان ! « ببخش و بیامرز »

امام جعفرصادق (ع) می فرمایند:
«اگرزن عفّت داشته باشد، به دنیا می ارزد واگرعفّت نداشته باشد، به خاک هم نمی ارزد.»
ای زن ! به تو ازفاطمه این گونه خطاب است              ارزنده ترین زینت زن ، حفظ حجاب است

فرمان خدا،قول رسول،نص کتاب«قـرآن» است            از بهرزنـان ،افضل طاعات،حجاب است


گفت و گو کنیم :

1- درباره ی نقش واهمّیّت حجاب در زندگی فردی و اجتماعی انسان باهمدیگرگفت و گو کنید .

2- درباره ی حضورفعّال زنان درجامعه با رعایت حفظ حجاب با همدیگر گفت وگو کنید.

3-نتیجه ی گفت وگو ها را در چندسطر بنویسید:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................


ازتجربه هابگوییم : 


1-اگرخاطره و داستانی درباره ی حفظ حجاب وتأثیرآن درآن در زندگی داشته ایدبرای دوستان خودبازگوکنید.

2- اشعاری که درباره ی حفظ حجاب شنیده اید برای دوستان خودبازگوکنید.چندموردرابنویسید:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................


بدانیم وبه کارببندیم :

1-فرزندان خود به رعایت حجاب کامل تشویق کنیم.

2-فرزندان خودرابا آداب و رسوم اسلامی و وظایف شرعی آشناکنیم.

3-هنگام خریدلباس سعی کنیم که بافرهنگ اسلامی وایرانی ما هماهنگ باشدوخدایی ناکرده ترویج فرهنگ بیگانه نباشد.

4-درلباس وپوشش مد گرانباشیم؛ زیراهم ازنظراقتصادی و هم از نظرجهات دیگر به خودمان لطمه می زنیم.

5-همواره و درهمه حال حضرت فاطمه (س) را الگوی زندگی خود قرار دهیم .

6- عفیف وپاکدامن باشیم.تاریخ : 1393/09/15 | 05:21 ب.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی