تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - درس خداشناسی کتاب دوره انتقال
چگونه خدا رابشناسیم؟

سوادآموزان گرامی :

بهترین وساده ترین راه برای خداشناسی توجّه به نظم وهماهنگی بین موجودات جهان است.قرآن کریم همواره مارابه شناخت شگفتی های طبیعت وتفکّردرنشانه های بزرگ خداونددعوت می کند.

انسان وقتی نعمت های فراوان خداوندرامی بیند،پی به وجودخالق هستی می برد،به خداوندیکتاعشق ومحبّت می ورزدوشکرگزارخداوندمهربان است.گردش شب و روز ،وجودهماهنگی بین اعضای بدن انسان،هماهنگی بین نیازانسان ومحیط آن وهزاران مورد دیگردلیلی بروجودخداوندبزرگ و تواناست.

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لِّأُوْلِی الألْبَابِ﴿۱۹۰﴾
 مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های (روشنی ) برای خردمندان است .

اکنون به برخی از نشانه های خداوند درطبیعت و دروجود انسان می پردازیم : آیاتابه حال درمورد وجود کوه ها فکر کرده ایم ؟کوه ها آب، برف وباران را درخود ذخیره می کنند؛ زلزله وتوفان های تند رامهارمی کنند؛ دارای معدن های گوناگون هستند. از سنگ آن برای ساختمان استفاده می کنیم و موارد دیگر .

درختان ازطریق ریشه ، موادّ غذایی راجذب می کنند وبه برگ ها می رسانند؛ برگ نور را از خورشید می گیرد وبه ریشه می رساند؛آیا این هماهنگی هانشانه ای ازوجود خداوندقادرنیست؟

اگربه هریک از اعضای بدن خودبا دقّت بنگریم ؛ می بینیم که هریک از اعضای بدن ما درجای مخصوص خود قرارگرفته است که نشانه ای از وجود نظم و هماهنگی است ودلیلی بر وجود خداوند است.برای مثال اگربه ساختمان چشم با دقّت بنگریم؛به این نتیجه می رسیم که با پیشرفته ترین دوربین هاقابل مقایسه نیست.

دوربین های پیشرفته سنگین هستند؛ولی چشم سبک است.چشم مانیازی به تعویض فیلم ندارد؛دوربین هابایددقیق تنظیم شوند؛ولی چشم ما به صورت خودکارتنظیم می شود.مثال دیگرزبان است،زبان عضوکوچکی است که وظایف بزرگی رابه عهده دارد.هم درچشیدن مزه وطعم غذاوهم دربلعیدن به انسان کمک می کند.

مهم ترین نقش زبان درسخن گفتن است که باگردش دقیق خودحروف وصداهای مختلف را ایجادوباسرعت مناسب کلمات وجملات رابیان می کند.

یکی دیگرازراه های خداشناسی ، خودشناسی است.پیامبراکرم (ص) می فرمایند:«هرکس خود راشناخت ، خدای خود راشناخته است.»

هشام یکی ازشاگردان امام صادق (ع) بود. شخصی از هشام پرسید:چگونه خدایت راشناختی ؟!هشام گفت:من خدا رابه وسیله ی خودشناختم؛ زیراخداوند نزدیک ترین کس به من است.

حضرت علی(ع) می فرمایند:«هرکس خورابشناسد؛خدا را می شناسد وشناخت خود سودمندترین دانش هاست.»گفت وگوکنیم:


1-درباره ی نظم وهماهنگی بین اعضای بدن انسان با دوستان خودگفت و گوکنید.

2-درباره ی شناخت خداوند مهربان از راه دقّت درآفریده های اوگفت وگو کنید ونتیجه ی آن رادرچندسطربنویسید:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................


ازتجربه هابگوییم:

تجربیات خودراازگردش درطبیعت ونشانه های وجودخداوندبزرگ برای دوستان خودبگویید ودراین باره چندسطربنویسید:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................


بدانیم وبه کارببندیم:

1-قدرشناس وشکرگزارنعمت های خداوندباشیم.

2-ازنعمت های خداونددرست استفاده کنیم.

3-همیشه به یادخداباشیم ودر همه ی کارها رضا و خشنودی خداوند را درنظربگیریم.

4-درعلوم دین آگاهی خودمان رابالاببریم تاشناخت مانسبت به خداآفریده های او و احکام دین بیشترشود.

5- با آگاهی به احکام دین وعمل به آن ها رضایت خداوند مهربان راجلب کنیم.


تاریخ : 1393/09/14 | 07:26 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی