تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - سوادآموزان عزیزبا قرآن انس بگیرید:
قرآن کتاب زندگی است. تاچه اندازه باقرآن آشنایی داریم؟

حمدوسپاس خداوندمهربانی راکه قرآن رابرای مافرستاد تاباعمل به دستورهای الهی به سوی سعادت ورستگاری هدایت شویم.درسوره حجرآیه ی اول آمده است:  ...

الَرَ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِینٍ ﴿۱

... این است آیات کتاب خداوندقرآن روشنگر

قرآن نوراست . قرآن کتاب زندگانی وعمل است که بایدما مسلمانان درطول زندگی به دستورهای قرآن عمل کنیم.قرآن برنامه های عملی وشیوه های درست زندگی را داراست. خداوند درآیه 9 سوره ی اسراءمی فرماید:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِیرًا ﴿۹

این قرآن، به راهی که استوارترین راههاست هدایت می کند.وبه مومنانی که عمل صالح انجام می دهند.بشارت می دهدکه برای آنان پاداش بزرگی است.

همه ی اصول ومقرّرات فردی واجتماعی درقرآن وجود دارد.قرآن نوع ارتباط انسان باپروردگارخودرابیان می کند.درقرآن چگونگی رفتارباخانواده ، همسایه،جامعه وحتّی رفتارغیرمسلمان آمده است.

امّامتاسفانه ما از این نعمت بزرگ که خداوندبه ماهدیه کرده کمترین بهره رامی بریم. به طوری که ازبیانات حضرت آیت الله خامنه ای برمی آید؛ازوقتی که حاکمان اسلامی با اسلام بیگانه شدندوقرآن راکه به حقّ و حقیقت امرمی کندوجداکننده ی حق از باطل بود؛ مزاحم خودیافتند؛تلاش کردندتاقرآن را از زندگی مسلمانان خارج کنند.

اگرهزاربارآیه های قرآن رابر در و دیوارخانه ی مان بنویسیم؛ ولی به حجاب و عفّت خانواده بی توجّه باشیم، درقیامت ازقرآن و رسول گرامی اسلام «صلّی الله علیه وآله وسلّم » شرمنده ایم.

درقرآن کریم داستان حضرت موسی (علیه السلام) ودختران حضرت شعیب پیامبرآورده شده است که باخواندن آن می فهمیم که چقدر از فرهنگ سراسرحیا وعفّت قرآن دورهستیم!

اگرقرآن راباصدای زیبابخوانیم وآن راه خوبی تفسیرکنیم؛ولی درمقابل ظلم وستم سکوت کنیم،بازبه وظیفه ی خودعمل نکرده ایم؛ زیراهدف اصلی قرآن ، اقامه ی عدل و داد است.

مااگرآیات قرآنی راچندین بارباروش های گوناگون وصدای دل نشین بخوانیم؛ امّا یک بارامربه معروف یا نهی ازمنکرنکنیم ،به وظیفه ی خود در برابر قرآن عمل نکرده ایم؛ زیراقرآن کتاب زندگی است، نه کتاب تمرین صدا .

وظیفه داریم به غذایی که می خوریم نظرکنیم . هرغذایی رانخوریم.طعام هرکسی رانخوریم. هرلقمه ای راکه فرو می بریم،به رعایت اصول بهداشتی و آداب غذاخوردن وحتّی احکام شرعی توجّه کنیم.

آری قرآن کتاب زندگی است که برای همه امور زندگی ما برنامه دارد؛ ولی افسوس که ماباقرآن بیگانه ایم!

بیاییم باقرآن انس پیداکنیم و زندگی قرآنی خود را از امروز پی بگیریم . «ان شاء ا... »


گفت گوکنیم:

1- قرآن کریم در رابه با رعایت حقوق افراد درجامعه (دوست ، همسایه و... چه دستوراتی دارد؟ بادوستان خود گفت گو کنید، سپس خلاصه ی گفت وگوی خودرادرچندسطربنویسید:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

2- درباره ی تاثیر تلاوت قرآن در زندگی با دوستان خود گفتگو کنید.


ازتجربه ها بگوییم:

1-داستانهای قرآنی راکه شنیده ایدبرای دوستان خودبگوییدوخلاصه ی یکی از آن ها را در زیربنویسید:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2- تجربه های خود را درباره ی به کارگیری دستورات قرآن در زندگی ، برای دوستانتان بیان کنید.


بخوانیم وبیشتربدانیم:

سخن گفتن درباره ی جنبه های مختلف قرآن کاری بس دشواراست.این نسخه ی شفابخش دردهای بشر، تنهاکتاب آسمانی است که ازتحریف حفظ شده وهیچ انحرافی درآن رخ نداده است.به همین منظور به گفتارمعصومین (ع) رجوع می کنیم که همیشه باقرآن بوده اندوخواهندبود وپیروی از آنان ، درسایه ی قرآن موجب رستگاری ونجات انسان است.

امام رضا(ع)می فرمایند:«قرآن ریسمان محکم ارتباط خداوندباخلق اوست.قرآن هدایت کننده ی بشربه سوی بهشت ونجات دهنده ازآتش دوزخ است وبراثرگذر زمان ها کهنه نمی شود و زمان های گوناگون آن رابه نابودی نمی کشاند، چراکه قرآن برای زمان خاصّی قرارداده نشده، بلکه راهنما وحجّت برکلّ انسان هاست.»

قرآن همیشه وبرای همه کس مطالب نو تازه دارد.

خداوندا ! ماراباقرآن زنده بدار، باقرآن بمیران وباقرآن محشورفرما !


بدانیم وبه کارببندیم :

1-قرآن رابرای خشنودی و رضایت خداوند بانیّت خالص بخوانیم .

2-هرقدرمی توانید،قرآن بخوانیدودرمعنای آن تفکّرکنید.

3-هنگام تلاوت قرآن سکوت کنیم وبا احترام گوش دهیم .

4-درقرآن دستورهای زندگی آمده است ، سعی کنیم با این دستورها آشناشویم وبه آن ها عمل کنیم.

5- نتیجه ای که از این درس می گیرید ، درچند سطربنویسید:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................


تاریخ : 1393/09/12 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی