تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - مهارت« مستقل خوانی »:
یکی از راه های علاقه مندکردن سوادآموزان به مطالعه ی کتاب های غیر درسی ، خواندن کتاب های داستانی است، زیراخواندن ومطالعه ی این گونه کتاب ها نه تنهاتاثیرچشمگیری درپیشرفت روان خوانی آنان دارد بلکه اصولا داستان، یک نوع سرگرمی است .

همه ی قشرهای جامعه نسبت به خواندن آن علاقه ورغبت نشان می دهند، به ویژه اگرداستان واقعی وآموزنده باشدونویسنده ی آن کلیه ی شرایط یک داستان خوب رارعایت کند.

سازمان نهضت سوادآموزی ، برای گسترش فرهنگ مطالعه وتقویت مهارت های خواندن و نوشتن نوسوادان ، برنامه آموزشی پس از سواد را با عنوان «گروه های پی گیر طرّاحی کرده است.

براساس این برنامه، کسانی که دوره ی تکمیلی سوادآموزی راگذرانده اند وسایر علاقه مندانی که در این سطح ازسوادهستند، می توانند در این گروه ها شرکت کنند.

این برنامه شامل سه مرحله است که نوسوادان ، درطیّ این سه مرحله 44 کتاب رامی خوانند. مرحله اوّل این برنامه شامل 18 کتاب ومرحله دوم و سوم هرکدام شامل 13 کتاب است.

هدف اصلی این برنامه که حاوی کتاب های دینی ، تربیتی، علمی - کاربردی ، اجتماعی ، اقتصادی وبهداشتی است، افزایش دانش و مهارت آموزی به نوسوادان است.

 ان شاء الله با استفاده ازاین کتاب ها ، شرکت کنندگان عزیز بتوانندبه مهارت « مستقل خوانی » برسند و از طریق شرکت درگروهها ، باکار گروهی ومشارکت جمعی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

امیداست، موادّ آموزشی این برنامه بتواند درپیشبرد اهداف فرهنگی میهن اسلامی مان ایران، نقش مفید ومؤثری ایفاکند.


تاریخ : 1393/09/11 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی