تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - کشاورزان باسواد وبی سواد:

یک کشاورز باسواد می تواند در امر کاشت ،داشت وبرداشت موفق تر از یک کشاورز بیسواد عمل نماید.کشاورزان باسواد بازده محصول بیشتری دارندوتمامی کشاورزان نمونه ما همگی افرادی با سوادهستندکه از دانش روز دنیا در مراحل مختلف کشاورزی بهره می گیرند.

اگر کشاورزان ما با سواد شوند واز معلومات ودانش کشاورزی استفاده نمایندمی توانند موجب عدم وابستگی مابه بیگانگان شده وکشور رادر جهت رشد وتوسعه یاری نمایند.ترویج وتوسعه کشاورزی استان با سازمان کشاورزی وسازمان نهضت سوادآموزی اهداف مشترکی رادنبال می کنند.

کشاورزان مابرای بهره وری بیشتر وبازده بهتر نیازمند به اطلاعات ودانش روزبوده ومی بایست مجهز به علم کشاورزی باشندواین امر میسر نیست مگر در سایه فراگیری علم وسواد.

نیروی انسانی توانمند ، یکی از منابع قدرت کشوراستدر راستای ارائه آموزشهای توام سواد آموزی و مهارتهای کشاورزی برای تلفیق آموزش با شغل و زندگی سواد آموزان تفاهم نامه ای تنظیم گردد.

برای اجرای تفاهم نامه باید کار گروه تخصصی تشکیل گردد و ضمن تبادل اطلاعات و نیاز سنجی و ارزیابی وضع موجود استان برای تحقق کامل مفاد تفاهم نامه برنامه ریزی گردد .

سازمان جهاد کشاورزی می تواند از ظرفیت کلاسهای دوره های سواد آموزی برای آموزش مهارت استفاده نموده و کشاورزان بی سواد و کم سواد را برای شرکت در کلاس ترغیب و تشویق نماید .

درپایان ، بایستی بانک اطلاعاتی جدیدکشاورزان بیسوادبا همکاری هر دو دستگاه تشکیل،تادر جهت انجام خدمت رسانی بهتر وسریعتر به کشاورزان بیسوادگامی عملی برداشته شود.
تاریخ : 1393/08/27 | 07:55 ق.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی