تبلیغات
♣♣♣ سوادآموزان گرامی:خداراشکرمی کنیم که شماباخواندن ونوشتن و روخوانی قرآن کریم آشناشدید.ازحضورشمادربرنامه ی سوادآموزی تشکّرمی کنیم وامیدواریم که این حضور ادامه داشته باشد وسوادآموزی را ادامه دهیم تابه طورکامل بتوانیم بخوانیم،بنویسیم وقرآن رابه عنوان یک مسلمان روان بخوانیم ♣♣♣ گسترش فرهنگ سوادآموزی - سوادقرآنی:
فلسفه آموزش قرآن به ضرورت تربیت اسلامی باز می گردد و قرآن کریم مهم ترین منبع تربیت دینی است. آموزش قرآن در پی آن است که راهی روشن ، مطمئن ودائمی برای انس و ارتباط شهروندان با قرآن کریم که به بهره گیری مادام العمر ایشان از هدایت کتاب الهی منجرشود، بازکند. قرآن کتاب همه مردم است ، هر فردی در هر سطحی از علم وتقوا - به شرط آن که زبان این کتاب را درک کند- می تواند از آن بهره گیرد ( هُدًی لِلنّاس، بقره/185 ).

    اگرنظام تعلیم وتربیت اسلامی، زمینه بهره گیری مستقیم و دائمی از قرآن کریم را برای مردم فراهم  نیاورد، این ضعف ونقصان در همه ارکان ایمان وانجام عمل صالح افراد جامعه ، تأثیر نامطلوب و غیر قابل جبرانی خواهد گذاشت.

***

    انسان امروز ، برای تعامل با سایر انسان ها در جامعه بزرگ بشری و نیز با جهان آفرینش، نیازمند دانش ها ومهارت ها ی گوناگونی است. هر چند این تعامل یک ضرورت غیرقابل اجتناب است و برای انسان ارمغان بسیاری به همراه دارد؛ اما اگر این تعامل درپرتو تربیت دینی انسان یعنی شکوفایی فطرت توحیدی و هویت حقیقی او صورت نپذیرد، ممکن است آدمی چیزهای زیادی به دست آورد اما خویشتن واقعی خود را ازدست بدهدواین همان خسران آشکاری است که قرآن کریم از آن سخن گفته است.

 

  امروزه حدی از دانش ومهارت را در همه حوزه های علمی ومعرفتی، برای عموم مردم لازم می دانند. این حد را سواد و محرومیت از آن را « بی سوادی » می نامند؛ وعلاوه بر سواد خواندن ونوشتن، اصطلاحاتی هم چون سواد بهداشتی، سواد ارتباطات واطلاعات، سواد ریاضی، سواد علمی- فناورانه و...رایج است .

    اکنون با این سؤال روبه رو هستیم که با توجه به اهمیت وضرورت تربیت اسلامی ونقش یگانه قرآن کریم در این تربیت ، آحاد جامعه باید ازقرآن کریم چه سهم وحظی داشته باشند تا بتوان آنان را از سواد قرآنی بهره مند دانست.سوادی که بتواند زمینه ساز بهره گیری مادام العمر از قرآن کریم باشد.

 

سوادقرآنی چیست ؟

 باتوجه به آنچه بیان شد سواد قرآنی این گونه تعریف می شود.   

 

          « سوادقرآنی، دانش ومهارت پایه و اعتقاد وعلاقه به یادگیری قرآن

           بـرای بهـره گیـری مسـتمر و مادام العـمر از قـرآن کـریم اسـت . »

 

ویژگی های سوادقرآنی

1- سوادقرآنی یک نیاز همگانی است. همه افراد جامعه با هر وضع اقلیمی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و... برای آن که هویت انسانی _ الهی خویش را بشناسند، از آن مراقبت کنند و زمینه شکوفایی تدریجی آن را فراهم آورد، به سواد قرآنی نیازمند هستند .

2- سوادقرآنی از یک حد پایه برخوردار است. هرچندافراد با توجه به تفاوت هایی که درتحصیلات، سن، شرایط اقتصادی واجتماعی دارند به سطوح مختلفی از سواد قرآنی نیازمند هستند، ولی بهره مندی عموم از یک حدّ پایه ضروری است .

3- حد سوادقرآنی درطول زمان درحال تغییراست. باتوجه به شرایط وامکانات مختلف در هر جامعه ونیز تغییرات این شرایط در طول زمان، این حد، نیازمند شناسایی وتعریف خاص است .

4- حداقل سوادقرآنی منجر به خواندن مستمر قرآن کریم، فهم تدریجی معنای عبارات وآیات آن شده وزمینه ساز بهره گیری مادام العمر از آموزه های الهی می شود. هدف آموزش عمومی قرآن، نمی تواند صرفاً دستیابی به دانش ومهارت خاصی در ارتباط با قرآن کریم باشد، بلکه باید توانایی وقابلیتی فراهم آورد که فردبتواند ضمن انس وارتباط دائمی با قرآن کریم، پیوسته خود را در معرض تزکیه وتعلیم الهی قرار دهد .

***

    مهم ترین هدف آموزش قرآن در پایان دوره آموزش و پرورش عمومی، دستیابی دانش آموزان به سواد،قرآنی است. با توجه به آنچه که درباره سواد قرآنی بیان شد، این سواد در دوره آموزش وپرورش عمومی به طور ساده و روشن از سه رکن اصلی تشکیل می شود که بدون هریک از آن ها، سواد قرآنی حاصل نمی شود. این سه رکن را می توان در مثلث زیر نشان داد.

    قابل ذکر است که انس با قرآن کریم و علاقه به یادگیری آن، هم یک رکن ازسواد قرآنی وهم ضامن بقاء وتوسعه دو رکن دیگر است. اگر سواد قرآنی به دستیابی به این جزء منجر نشود، نه تنها ضمانتی برای دوام  دو رکن دیگر وجود ندارد، بلکه ضرورت وفلسفه آموزش قرآن ناکام می ماند. این موضوع بسیار مهم به عنوان چهارمین ویژگی سواد قرآنی در بخش قبلی این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است .تاریخ : 1393/08/9 | 12:33 ب.ظ | نویسنده : حسن رضا ترابی | نظرات

امام خمینی


گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی

گسترش فرهنگ سوادآموزی